ฟันคุด คือ ฟันกรามซี่สุดท้ายบนขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างแต่ละด้านซึ่งไม่สามารถงอกขึ้นได้ตรงเต็มซี่ เนื่องจากเป็นฟันซี่สุดท้ายที่จะงอกขึ้นมาในขากรรไกร โดยส่วนใหญ่มักจะงอกขึ้นเมื่อคนเราเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลายหรืออายุยี่สิบต้นๆ
    สัญญาณและอาการ ฟันคุดจะโผล่พ้นเหงือกเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นหรือขึ้นมาในลักษณะเอียงๆ ซึ่งอาจจะดันฟันซี่ข้างเคียง ทำให้รู้สึกปวด หรือเป็นโรคอื่นๆ ตามมา หากทำการถอนก่อนอายุ 20 ปี รากของฟันคุดจะยังไม่ยาวมากจึงทำให้ผลข้างเคียงน้อย ดังนั้น สมาคมทันตกรรมแห่งสหรัฐอเมริกาจึงแนะนำให้เด็กอายุระหว่าง 16 ถึง 19 ปี ไปตรวจฟันคุดเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องถอนออกหรือไม่