ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ให้บริการผู้ป่วยเด็กตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น – 18 ปี โดยให้บริการรักษาเฉพาะทาง (การรักษารากฟันสำหรับเด็ก/ครอบฟันโลหะไร้สนิม/อื่นๆ) การรักษาทางทันตกรรมทั่วไป (อุดฟัน/ถอนฟัน) การรักษาทางทันตกรรมป้องกัน (การเคลือบหลุมร่องฟัน/เคลือบฟลูออไรด์) และการให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ปกครอง